LOK
LINUX AZ OKTATÁSBAN ÉS SZABAD SZOFTVER KONFERENCIA
Az FSF.hu alapítvány szervezésében
Linux
.
Mi a LOK?
^

  Néhány gondolat a konferenciáról

A LOK szó a Li­nux az ok­ta­tás­ban ki­fe­je­zés rö­vi­dí­té­se. A LOK egy olyan ren­dez­vény­so­ro­zat, mely a Li­nux­ról, il­let­ve a Li­nux ok­ta­tás­ban va­ló hasz­nál­ha­tó­sá­gá­ról szól.

Kinek szól?

Első­sor­ban az álta­lá­nos és kö­zép­is­ko­lák in­for­ma­ti­ka ta­ná­rai­nak, az ott dol­go­zó rend­szer­gaz­dák­nak, a fel­ső­ok­ta­tás­ban dol­go­zók­nak, il­let­ve az is­ko­lák ve­ze­tői­nek szól, de sze­re­tet­tel vá­runk min­den­kit, aki ér­dek­lő­dik a Li­nux és a sza­bad szoft­ve­rek iránt.

Mit nyújt?

A ren­dez­vé­nye­ink ren­ge­teg hasz­nos elő­adást tar­tal­maz­nak, me­lye­ket fel­ké­szült, az adott te­rü­le­tet jól is­me­rő elő­adók tar­ta­nak. Ese­ten­ként a hal­lot­ta­kat a részt­ve­vők ki is pró­bál­hat­ják a hely­szí­nen lé­vő gé­pe­ken.

Le­he­tő­sé­ge­ink­hez mér­ten igyek­szünk meg­te­rem­te­ni az el­mé­let és a gya­kor­lat egész­sé­ges ará­nyát.


Kik szervezik?

A ren­dez­vé­nye­ket ön­kén­te­sek szer­ve­zik, a sa­ját sza­bad­ide­jük­ben, in­gyen, min­den­féle el­len­szol­gál­ta­tás nél­kül.

Mi a célja?

A LOK első célja, hogy nép­sze­rű­sít­se a Li­nux hasz­ná­la­tát az is­ko­lák­ban.

A Li­nux ma már nem csak szer­ver­ként, de mun­ka­ál­lo­más­ként is tö­ké­le­te­sen hasz­nál­ha­tó.

Sze­ret­nénk meg­mu­tat­ni azt is, hogy az ok­ta­tás fo­lya­mán fel­me­rü­lő összes kér­dés­re ugyan­úgy vá­laszt tud ad­ni a Li­nux is, mint ahogy más ope­rá­ci­ós rend­szerek.

Se­gí­te­ni sze­ret­nénk, hogy meg­is­mer­hes­sék a sza­bad prog­ra­mok vi­lá­gát, tá­mo­gat­juk azo­kat, akik sze­ret­né­nek el­in­dul­ni ezen az úton.

Azok pe­dig, akik már hasz­nál­nak is­ko­lá­juk­ban va­la­mi­lyen Li­nux rend­szert, itt öt­le­te­ket, se­gít­sé­get, tá­mo­ga­tást kap­hat­nak.

Linux az oktatásban és szabad szoftver konferencia rendezvénysorozat 2003-2012. Image: jscreationzs / FreeDigitalPhotos.net